Zemné práce, jamy, úprava terénu.

Úpravy terénu

Príprava pozemku pre vytýčenie stavby vrátane vyčistenia a odvozu prebytočných odpadov, krovín, výrubov. 

Skrývka ornice pred založením stavby ,  vrátane odvozu a uskladnenia prebytočnej zeminy.

Terénne úpravy pre chodníky a výstavbu komunikácií vrátane vyhotovenia lôžka pod cestné teleso alebo dlažbu.

Terénne úpravy planírovanie zrovnanie povrchu pozemku pred finálnou výsadbou.

Zásyp zrovnanie nerovností pozemkov

Dovoz a planírovanie ornice , štrkových zásypov alebo záhradného substrátu pokládka trávnikov podľa želania zákazníka

Jamy, výkop rýh

Výkop jám pre bazény, pivnice,

Výkop jám pre vodovodné šachty, žumpy

Výkop základov stavieb rodinných domov , základových pásov stavebných objektov,  plotov,

Výkop rýh pre položenie inžinierskych sietí /voda, kanalizácia, plyn, elektrické prípojky /

Dodanie certifikovaných vodovodných prefabrikovaných šácht a certifikovaných žúmp vrátane uloženia a montáže.

Odvoz sute, stavebného odpadu  
0905 812 810