Búracie práce

Demolácie búranie objektov a starých rodinných domov.

Zabezpečenie objektu stavby pred vstupom do pásma búrania.

Vyznačenie pásiem a postupu búracích prác z hladiska bezpečnosti.

Postupné rozoberanie a demolácia objektov po častiach mechanizmamy. 

Triedenie vzniknutého odpadu podľa druhov prípadne príprava na recykláciu alebo zachovanie stavebných materiálov zo zbúraného objektu.

Odvoz a likvidácia stavebných odpadov na skládku.

Zásyp prípadných jám a pivníc. 

Terénne úpravy, planírovanie, zrovnanie povrchu pozemku 

Búranie starého rodinného domu

Odvoz sute, stavebného odpadu 
0905 812 810